(1)
คลี่ฉายยา ป.; พัดทอง ส.; รุนรา ป. บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น. VANNAVIDAS 2021, 21, 32-61.