(1)
เอกพจน์ ธ. มโนอุปลักษณ์ [หนี้ คือ โรค]: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมโนทัศน์ของคนไทย. VANNAVIDAS 2021, 21, 1-31.