(1)
พัฒนาสุทธินนท์ ธ. ภาษาสื่อความปรารถนาดี: กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการอวยพรในภาษาไทย. VANNAVIDAS 2021, 21, 122-153.