(1)
บุญญาล้ำเลิศ ว. .; เกษมผลกูล อ. . “ตัวละครปลา” ในนิทานไทย: สัญลักษณ์และบทบาท. VANNAVIDAS 2022, 22, 54-98.