(1)
พิเชฐพันธ์ุน. แนวคิดเกี่ยวกับคำบุพบทในภาษาไทย. VANNAVIDAS 1, 13, 140-169.