(1)
เพิ่มเกษรน. ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน. VANNAVIDAS 1, 13, 213-235.