(1)
ธันวารชรร. การศึกษาการซ้อนคำในภาษาไทย. VANNAVIDAS 1, 1, 154-169.