(1)
เจริญจิตรกรรมป. กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา. VANNAVIDAS 1, 2, 22-30.