(1)
ไชยรัตน์พ. "คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย. VANNAVIDAS 1, 2, 105-110.