(1)
เพิ่มเกษรน. ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย. VANNAVIDAS 1, 2, 126-136.