(1)
เฉิดฉินนภาพ. ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487. VANNAVIDAS 1, 2, 137-147.