(1)
โตวิวัฒน์ล. เก็บตกใบเซียมซีที่มอดินแดง. VANNAVIDAS 1, 2, 159-166.