(1)
สมิตะพินทุก. คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่. VANNAVIDAS 1, 2, 167-173.