(1)
เฉิดฉินนภาพ. การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์. VANNAVIDAS 1, 3, 5-30.