(1)
ไชยรัตน์พ. การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา. VANNAVIDAS 1, 4, 78-93.