(1)
ศิริสวัสดิ์เ. ครู: ผู้สอนภาษากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน. VANNAVIDAS 1, 5, 186-214.