(1)
วิทยศักดิ์พันธุ์ส. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. VANNAVIDAS 1, 5, 215-261.