(1)
สัจจพันธุ์ร. เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ. VANNAVIDAS 1, 6, 118-138.