(1)
เฉิดฉินนภา พ. ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย. VANNAVIDAS 2016, 6, 161-188.