(1)
จินเลิศน. การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี. VANNAVIDAS 1, 6, 189-216.