(1)
ธันวารชรร. ภาษาถิ่น: วิธีเรียนรู้และรักษา. VANNAVIDAS 1, 6, 217-230.