(1)
ดิษฐป้านว. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS 1, 8, (1).