(1)
ลีลาพรพินิจส. "ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ. VANNAVIDAS 1, 8, 58-88.