(1)
ลีลาพรพินิจ ส. "ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ. VANNAVIDAS 2016, 8, 58-88.