(1)
นิรัญทวีพ. กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา. VANNAVIDAS 1, 8, 89-145.