(1)
เพิ่มเกษรน. ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. VANNAVIDAS 1, 8, 146-159.