(1)
วรรณเวช น. ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง. VANNAVIDAS 2016, 12, 43-63.