(1)
พัดทอง ส. แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สตรี และชีวิตใน "ทุติยะวิเศษ". VANNAVIDAS 2016, 11, 21-45.