(1)
โชติดิลกส. แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี. VANNAVIDAS 1, 11, 61-89.