(1)
เจริญจิตรกรรมป. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS 1, 10, (3)-(4).