(1)
เจริญจิตรกรรม ป. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS 2016, 10, (3)-(4).