บวรรักษาอ. (2017). บทบรรณาธิการ. วรรณวิทัศน์, 17, (7)-(8). ืบค้น จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107498