กงกะนันทน์ว. (2017). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย. วรรณวิทัศน์, 17, 1-4. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.2