เฉิดฉินนภาพ. (2017). คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม. วรรณวิทัศน์, 17, 132-161. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.6