งามรุ่งโรจน์น. (2020). กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติ: กรณีศึกษาจากผลงานของนักศึกษาในวิชาการเขียนสารคดี. วรรณวิทัศน์, 20(2), 202-232. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.15