สุขเล็กป. (2020). นิมิตร้ายในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. วรรณวิทัศน์, 20(2), 105-137. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.12