วรรณวิทัศน์ก. (2020). เกี่ยวกับวารสาร. วรรณวิทัศน์, 20(2). ืบค้น จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/246358