เฉิดฉินนภาพ. (1). ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487. วรรณวิทัศน์, 2, 137-147. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.12