เฉิดฉินนภาพ. (1). การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์. วรรณวิทัศน์, 3, 5-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.1