ศิริสวัสดิ์เ. (1). ครู: ผู้สอนภาษากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, 5, 186-214. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.9