ดิษโสธ. (1). นิทานนิทัศน์ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. วรรณวิทัศน์, 6, 5-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.1