เฉิดฉินนภา พ. (2016). ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย. วรรณวิทัศน์, 6, 161–188. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.6