จินเลิศน. (1). การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี. วรรณวิทัศน์, 6, 189-216. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.7