ลีลาพรพินิจ ส. (2016). "ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ. วรรณวิทัศน์, 8, 58–88. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.3