นิรัญทวีพ. (1). กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา. วรรณวิทัศน์, 8, 89-145. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.4