วรรณเวช น. (2016). ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง. วรรณวิทัศน์, 12, 43–63. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2012.3