บวรรักษาอ. (1). วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2545-2553. วรรณวิทัศน์, 11, 150-191. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.8