กงกะนันทน์ว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย. วรรณวิทัศน์, v. 17, p. 1-4, 28 ธ.ค. 2017.