หลักคำ เ.; แก้วคัลณา น. เพลงพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่: การสืบสรรค์และแนวคิดของกวี. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 34–80, 2019. DOI: 10.14456/vannavidas.2019.2. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/143525. Acesso em: 28 ม.ค. 2022.