ลีลาพรพินิจ ส. การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 18, p. 185–210, 2018. DOI: 10.14456/vannavidas.2018.8. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/157004. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.